Miljøbrønner

For undersøkelse og prøvetaking i urørte masser for kartlegging av forurenset grunn.

Grunnvannstandsboringene foretas i løsmasser.
Hvor det blir boret ned til ønsket dybde hvorpå man kan fjerne senter i borutstyret for å hente opp urørte prøver. Utfra dette kan en finne ut hvor vannstanden står og for å pumpe ut metangass fra grunnen.

Ta kontakt for nærmere informasjon.